Privacyverklaring

Privacy gaat over het recht van alle burgers en medewerkers op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Voor het realiseren van maatschappelijke en bedrijfsdoelen is gegevensverzameling en –uitwisseling van groot belang. Het beschermen van persoonsgegevens en een rechtmatige gegevensverwerking is een belangrijk onderdeel van die gegevensuitwisseling.

De Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten “Neprofarm” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Neprofarm houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Dat houdt onder andere in dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Neprofarm is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-06-2018.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Neprofarm verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Neprofarm de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Neprofarm opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Neprofarm verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmelding voor het lidmaatschap en/of aanmeldformulier nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Neprofarm de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Neprofarm opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Verwerking van overige persoonsgegevens
prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Overige Persoonsgegevens worden door Neprofarm verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, uitnodigingen en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge/schriftelijke toestemming (o.a. contactformulier) en/of afgifte visitekaartje

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Neprofarm de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Neprofarm opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde of voor de duur van de afhandeling van een vraag/verzoek.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Neprofarm verkoopt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

Evenementen/bijeenkomsten
De gegevens die de deelnemer op het aanmeldformulier invult worden gebruikt voor het organiseren van de bijeenkomst. Deze gegevens zullen maximaal 6 maanden bewaard worden. Tijdens de evenementen/bijeenkomsten (mede) georganiseerd door Neprofarm kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen gepubliceerd worden in verslagen/persberichten van Neprofarm, op Neprofarm.nl, andere websites van Neprofarm of op sociale media. Door een evenement/bijeenkomst te bezoeken stemt u in dat er foto’s worden gemaakt en deze kunnen worden gepubliceerd.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Bewaartermijn
Neprofarm bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Neprofarm van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Deze verplichting leggen wij ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wanneer u meent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Neprofarm
E: info@neprofarm.nl

T: 035 6970821

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, op onze website staat altijd de meest actuele versie.