Vitamine D uit basispakket

Vitamine D wordt zelfzorg voor iedereen

Sinds 1 januari 2019 worden de vitamine D bevattende geneesmiddelen in doseringen voor dagelijks gebruik niet meer vergoed uit het basispakket. Vitamine D is als zelfzorgmiddel vrij verkrijgbaar bij drogist of apotheek. Vanwege de lage kosten kan de patiënt deze middelen volgens de overheid zelf betalen en horen deze niet thuis in het basispakket.

Hoewel het aantal gebruikers van vitamine D op recept sinds 2019 is gedaald, blijken dat de vergoedingen alsnog zijn gestegen. Hoe valt dit te verklaren?
Uit onderzoek van Nivel is gebleken dat huisartsen voor vitamine D preparaten steeds vaker een week- of maanddosering zijn gaan voorschrijven. Deze doseringen worden nog wel vergoed, maar zijn aanzienlijk duurder. Zo wordt de pakketmaatregel teniet gedaan.

Zorginstituut: alle vitamine D is zelfzorg

De minister van VWS heeft aanvullend advies gevraagd aan het Zorginstituut om deze ongewenste substitutie van lage naar hogere doseringen tegen te gaan. Het Zorginstituut heeft vervolgens de Adviescommissie Pakket (ACP) gevraagd nogmaals naar de kwestie te kijken. De ACP adviseert het Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de pakketcriteria en kijkt of de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn.

Op 9 mei 2022 heeft het Zorginstituut aan minister Kuipers geadviseerd om alle vitamine-D preparaten (colecalciferol-bevattende geneesmiddelen en calcifediol) uit het basispakket te halen. Dit uitstroomadvies leidt tot een jaarlijkse besparing van € 129 miljoen op het farmaciebudget. Vitamine D preparaten die tot op heden vergoed worden vanuit het basispakket zijn gemiddeld 10 keer duurder dan de zelfzorgvarianten. Dat geld kan effectiever besteed worden aan andere zorg die mensen niet zelf kunnen betalen.

Uitstroomadvies zelfzorgmiddelen

Huisartsen spelen volgens het Zorginstituut een belangrijke rol bij de uitstroom van vitamine D uit het basispakket. Zij kunnen met de gebruikers van vitamine D op recept bespreken wat de alternatieven zijn en hen begeleiden in het maken van een verantwoorde en ook betaalbare keuze. Hoewel veel mensen het advies ondersteunen, leeft bij een groep de zorg dat de maatregel om vitamine D niet langer te vergoeden vooral kwetsbare, lage inkomensgroepen negatief treft. Het Zorginstituut heeft hierop gereageerd met aanvullende informatie over het besluit om Vitamine D niet langer te vergoeden.